Vyhľadať
Close this search box.

O psychofonetike

Čo je psychofonetika

jedinečná metóda celostného osobného rozvoja a sprevádzania ľudí v súkromnej i pracovno-profesionálnej oblasti.

Jej základom je empatia a hlboká inteligencia ľudského tela. Tie slúžia na spoznávanie samého seba a svojich interakcií s ľuďmi. Psychofonetika je na klienta orientovaná. Podporuje, posiľňuje vnútornú autoritu klienta, aby mohol aktivovať vlastné hlbšie zdroje zdravia, odolnosti, múrosti, kreativity, spirituality a nachádzania zmyslu v živote.

Psychofonetiku vyvinul a už 30 rokov ďalej rozvíja terapeut a counselor Yehuda Tagar (link na bio). Ako divadelný režisér objavil, že v spontánnom geste a v hláskach reči sa nachádza terapeutická sila. Cez empatiu, spontánne gesto a kreatívnu imagináciu je možné pozorovať duševnú dynamiku a vnútornú realitu. Klient tak môže uvidieť hlbší rozmer toho, čo bolo doteraz skryté. Dokáže prevziať späť svoju silu a zodpovednosť za svoj život, postarať sa o tú časť seba, ktorá potrebuje liečenie a otvoriť si tak cestu k novým zdrojom, prítomným v každom z nás.

Psychofonetiku úspešne používajú na rozšírenie svojich zručností manažéri, terapeuti, psychológovia, zdravotníci a lekári, právnici, tiež ľudia z oblasti vzdelávania i ďalších vedúcich a pomáhajúcich profesií.

If you can Hear yourself – you can Hear others.
If you can Know yourself – you can Know.
In as much as you can Heal, Transform, Develop, Educate, Manage & Lead yourself – you can help others to do the same.

Slovník pojmov

Psychofonetika v sebe zahŕňa prístupy, metódy, techniky a využíva nástroje, ktoré sú postavené na rokmi overených filozoficko-spoločenských základoch.

Empatia je nové slovo (1951) pre novú ľudskú potrebu a novú schopnosť: pochopenie reality inej ľudskej bytosti z jej vlastného pohľadu. V minulosti sme si rozumeli inštinktívne, teraz to treba robiť vedome. Empatia je veľmi potrebná všade, pre každého, v každej profesii a v každej rodine. Našli sme spôsob, ako ju metodicky kultivovať.

Hlavným účelom Psychofonetiky je umožniť každému, aby denne podnikal praktické kroky na rozvoj empatie.

Jadrom Metodickej empatie je paralelné sebaprocesovanie, pestovanie „sebaempatie“ ako základu pre empatiu s ostatnými. Metodická empatia nie je technická zručnosť, ale neustály proces duchovného rozvoja.

(1. úroveň výcviku-jednoročný kurz)

Koučing v Psychofonetike je prvou úroveňou Holistického counselingu, ako je definované nižšie. Jeho cieľom je umožniť klientovi mobilizovať hlbší vnútorný pohľad a zdroje na efektívnejšie riešenie seba samého, životných a pracovných výziev za účelom dosiahnutia konkrétnych osobných alebo profesionálnych cieľov definovaných klientom.

Holistický koučing v Psychofonetike využíva na dosiahnutie cieľov nástroje Metodickej empatie. Je založený na rovnakej filozofii, pozadí, etike a metodickej empatii – ako Holistický counseling v Psychofonetike.

Hranice medzi definíciou „koučingu“ a „counselingu“ sú plynulé a prekrývajúce sa vo všetkých jazykoch. V zmysle Psychofonetiky je hranica medzi týmito dvoma pojmami definovaná rôznou úrovňou výcviku a zručností kouča/counselora a rôznymi zámermi klienta. 

Holistický Kouč v Psychofonetike  (jednoročný kurz),  je predpokladom pre ďalšie školenie v Psychofonetike, ktoré vedie až k získaniu  Diplomu Trénera pre osobný a skupinový rozvoj v Psychofonetike‘ (na záver dvojročné kurzu – celkovo koniec tretieho roku školenia).

(2. a 3. úroveň výcviku- dvojročný kurz)

Counseling je proces, v ktorom zručný a kvalifikovaný profesionálny counselor pomáha klientom pri zvládaní seba samých, svojich životných a pracovných výziev. Funguje prostredníctvom štruktúrovaného a zručného empatického rozhovoru, v ktorom je klient stredobodom pozornosti, poskytuje sa mu bezpečný a podporný priestor na vyjadrenie, možnosť byť vypočutý a pochopený z jeho vlastného uhla pohľadu.

Následne, v akčnej fáze – umožňuje klientovi aktívne vytvorenie jeho vlastného nového pohľadu na svoj život, mobilizáciu hlbších vnútorných zdrojov vhľadu, cítenia a vôle a na objavenie nových možností samostatného konania.

Holistický counseling v Psychofonetike pridáva do oblasti profesionálneho poradenstva jedinečnú perspektívu ponímania človeka ako bytosti, ktorá má telo, dušu, ducha. Je vlastníkom jedinečného individuálneho osudu.

Filozofické pozadie vo svetle Antropozofie v kombinácii s jedinečnými zručnosťami na báze Metodickej empatie – umožňuje counselorovi mobilizovať svoje hlboké zdroje. Vďaka tréningu a špeciálnemu školeniu umožňuje counselorovi:

  • „vidieť“ klientovu realitu z jeho vlastného uhla pohľadu pomocou „vnímavej predstavivosti“,
  • „počuť“ hlbokú skúsenosť klienta pomocou „vnímavej inšpirácie“
  • a priblížiť sa k „poznaniu“ vnútorného úsilia klienta pomocou „vnímavej intuície“.

Presnosť, relevanciu a potvrdenie tohto vnímania dosahuje counselor prostredníctvom kvalifikovaných empatických odoziev. Holistický counseling v Psychofonetike minimalizuje úlohu otázok, rád, externého vedenia klienta a maximalizuje úlohu klientovho sebavedenia, sebaautority, sebaobjavovania a osobného rozvoja. Vychádza z etického kódexu „Psychológie slobody“.

(záver 3. úrovne výcviku)

Je profesionálna aplikácia celej škály metodológie a procesov Psychofonetiky pre osobný, duchovný, sociálny a profesionálny rozvoj. Zameriava sa na uľahčenie, vybavenie a školenie ľudí, aby sa stali vlastnými učiteľmi, vodcami, liečiteľmi, inšpirátormi a tvorcami aj v sociálnej oblasti.

Je to proces sprístupňovania, aktivácie, mobilizácie alebo „zrodenia“ ľudského potenciálu do reality medziľudského kontextu. Je inšpirovaná pôvodnou sokratovskou filozofickou tradíciou, že učiteľ je „pôrodnou asistentkou“ pre vrodenú potenciálnu múdrosť študenta – aplikovaná na stretnutie s klientom alebo jeho pracovným prostredím.

Koncept “Humanizácia pracoviska” je súčasťou záverečného ročníka. Teda okrem prehĺbenia praktickej terapeutickej aplikácie Psychofonetiky, vybavuje študenta zručnosťami aplikovať nástroje aj v sociálnom kontexte na skvalitnenie, prehĺbenie, “poľudštenie” vzájomnej interakcie.

Viac ako terapia je Psychofonetika komplexný metodický systém procesov tvorivého vzdelávania dospelých v štýle „Rozvíjanie ľudského potenciálu“.

Je „cesta poznania vedúca duchovno vo vnútri jednotlivca k duchovnu vo svete“.

Autorom tohto výroku, ako aj celého konceptu je Rudolf Steiner – rakúsky filozof a duchovný bádateľ, inšpirátor a zakladateľ prúdov ako je waldorfská pedagogika, biodynamické poľnohopodárstvo, antroposofická medicína,…

Antroposofia je osobné a kultúrne vyjadrenie novej možnosti intímneho poznania reality v podstatne širšom kontexte. Kultiváciou poznávacích schopností človeka je možné dosiahnutie vhľadu do spirituálnych súvislostí na pozadí pozorovaných javov.

Zrodila na konci 19. storočia a je taký predpoklad, že vedomá kultivácia tejto schopnosti poznávania je dnes možná pre každého jednotlivca a Antroposofia je zároveň aj cesta k tejto kultivácii. Dnes sa stretnete s kombináciou zdokumentovaných výsledkov takéhoto poznania, tradícií vytvorených okolo výsledkov a ďalších individuálnych snáh a objavov, ktoré pokračujú na ceste poznania.

Sebapoznanie je východiskovým bodom pre všetko Antropozofické poznanie.

Všetky psychophonetické pomáhajúce procesy na všetkých úrovniach sa zameriavajú na transformáciu životných výziev na príležitosti pre duchovný rozvoj.