Vyhľadať
Close this search box.

Antroposofia

Antroposofia

Pre hľadačov hlbšieho zmyslu, duchovnej filozofie, Antroposofie, evolúcie vedomia, osobnej a kultúrnej premeny, originálnej múdrosti, Psychosofie.

Antroposofia je cesta poznania, ktorá vedie duchovno v ľudskej bytosti k duchovnu vo vesmíre.

Hľadanie skutočného poznania o človeku a vesmíre žije v každom z nás ako prirodzená, vrodená nevyhnutná potreba. Významný prínos 20. storočia k tomuto nadčasovému hľadaniu predstavuje Antroposofia Rudolfa Steinera,  ktorá sa dotýka všetkých oblastí ľudského úsilia o poznanie. Predstavuje podstatný prínos k vzdelaniu, vede, duchovnému rozvoju, evolúcii vedomia, medicíne, umeniu, poľnohospodárstvu, politickému mysleniu, ekonomike a psychológii, v smere vedomej humanizácie spoločnosti a kultúry.

Psychofonetika je prvou praktickou aplikáciou Psychosofie Rudolfa Steinera. Prenáša všeobecné antropozofické chápanie ľudských bytostí a sveta do praktického života, v ktorom sa tieto pohľady stávajú priamou osobnou skúsenosťou, osobným pozorovaním a osobnou múdrosťou. Prostredníctvom psychofonetického procesu človek zažíva hlboké sebauvedomenie, sebauzdravenie a transformáciu osobnosti a vzťahov.

Medzi osobným ľudským životom a zmyslom bytia existuje v hĺbke každej ľudskej duše intímny vzťah. Tento blízky vzťah k zmyslu existencie prirodzený deťom, dospievaním strácame. Celé ľudstvo ho vo svojom vývoji stratilo. Strácame zmysel života a trpíme touto stratou. Čo však neustáva je individuálne hľadanie osobného zmyslu každého jednotlivca.

V tomto úsilí o osobné skúsenostné poznanie seba a sveta – Psychofonetika slúži ako „pôrodná asistentka poznania“ v pôvodnom sokratovskom zmysle slova. Prostredníctvom psychofonetického procesu sebauvedomenia a transformácie sa duchovný rozmer človeka a sveta stáva „Modusom Operandi“ samotného vývinového procesu človeka.