Ľubomír Starek

Yehuda Tagar viedol v priebehu roka 2013 v EEA dve školenia:

1. Humanizácia pracoviska

Účasť cca 12 riaditeľov, manažérov a lídrov našej spoločnosti (IT developerská spoločnosť so sídlom na Slovensku)

Workshop bol dvojdňovým podujatím, ktoré si vyžiadal vrcholový manažment našej spoločnosti. Cieľom bolo otvoriť diskusie na témy ako osobný rozvoj, vodcovstvo a humanizácia pracoviska.

Prostredníctvom workshopu sme dosiahli oveľa viac. Ľudia sa otvorili a voľne diskutovali o hlbokých témach, ako je vedenie spoločnosti, smerovanie a potenciál. Niektorí z prítomných hovorili o týchto problémoch po prvýkrát a priniesli na stôl nové nápady a body. Všetci boli prirodzene ochotní pozrieť sa na spoločnosť z nového uhla pohľadu a prehodnotiť svoje miesto v skupine. Každý z nás videl potenciál spoločnosti prostredníctvom jej pracovníkov. Riaditelia opustili workshop s obnovenou snahou viesť spoločnosť a tiež viac než ochotní pomáhať ostatným realizovať ich vodcovský potenciál. Ihneď po workshope bola vytvorená akčná skupina, ktorá by mala riadiť zmeny a zabezpečiť, aby požiadavky pracovníkov na rozvoj spoločnosti boli analyzované a implementované. Myšlienka humanizácie pracoviska a vytvorenia lepšej spoločnosti bola čoskoro predstavená všetkým zamestnancom.

Rozhodnutie uskutočniť tento workshop sa ukázalo ako absolútne správne a všetci sme to brali ako veľký úspech a reštart našej spoločnosti. Už teraz plánujeme pokračovanie tohto projektu v najbližších mesiacoch.

2. Rozhodovanie

Druhý workshop, ktorý sme zorganizovali, bol jednodňovým stretnutím o rozhodovacom procese. Rozhodli sme sa zacieliť na skupinu stredného manažmentu našej spoločnosti, aby sme nám pomohli pochopiť kľúčové faktory, ktoré vedú k správnym rozhodnutiam, analýze problémov a ich vyriešeniu s cieľom dosiahnuť obojstranne výhodné riešenia. Workshop nám pomohol tento cieľ dosiahnuť a tiež nám ukázal rôzne techniky, ktoré môžeme použiť pri dohode o riešeniach.

Na základe skutočného ľudského a ekonomického zisku je naším cieľom pokračovať s p.Tagarom aj v budúcnosti.

Tagar led two trainings in EEA:

1. Humanizing the workplace

During year 2013 Yehuda Attendance of cca 12 directors, managers and leaders of our company (IT development company based in Slovakia).

The workshop was a two day event requested by our company top management. The goal was to open discussions on topics such as personal development, leadership and humanizing the workplace.

Through the workshop we achieved much more. People opened up and freely discussed deep topics such as company leadership, direction and potential. Some in the attendance talked about these issues for the first time and brought new ideas and points to the table. All were naturally willing to look at the company from a new point of view and reassess their own place within the group. Each of us saw the potential of the company through its workers. The directors left the workshop with renewed drive to guide the company and also more than willing to help others to realize their leadership potential. Immediately after the workshop an action group was formed that would drive the changes and make sure worker requests for company development are analyzed and implemented. The idea of humanizing the workplace and making a better company was introduced to all employees soon after.

The decision to hold this workshop proved to be absolutely correct and we all took it as a great success and a restart for our company. We are already planning to have a continuation of this in the coming months.

2. Decision making

The second workshop we’ve held was a one day session about decision making process. We have decided to target our company’s middle management group in order to help us understand the key factors that go into making the correct decisions, analyzing the problems and solving them to achieve win-win solutions. The workshop helped us to achieve this goal and also showed us different techniques to use when agreeing on solutions.

Based on real human and economical profit is our aim to continue with Mr.Tagar also in future.