J.W. Bester

Pán YAHUDA TAGAR je mi známy už niekoľko rokov. Hĺbka múdrosti pána Tagara a jeho antropozofických vedomostí je ohromujúca. Svoju filozofiu filofonetiky predstavil s veľkým úspechom niekoľkým našim zamestnancom. Bol tiež neoceniteľnou pomocou pri revízii a stanovení cieľov školy Michaela Mounta Waldorf a pri práci na integrite Kolégia učiteľov. Koncepty, ktoré pán Tagar pomohol zrealizovať pred piatimi rokmi, sú stále platné a dobre fungujú v našej škole a na trhu.

Pán Tagar pomáhal pri riešení rôznych konfliktných situácií v Michael Mount. V tomto smere budeme navždy jeho dlhmi a nemôžeme ho dostatočne odporučiť.

Pán Tagar by bol obrovským prínosom pre každú organizáciu, ktorá sa snaží využiť jeho profesionálne služby; najmä by som mu odporučil pracovať v prostredí waldorfskej školy.

Ak sú potrebné ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať autora.

MR. YAHUDA TAGAR has been known to me for several years. The depth of Mr. Tagar’s wisdom and his Anthroposophical knowledge is astounding. He introduced his philosophy of philophonetics with great success to several of our staff members. He was also of invaluable assistance in the revisioning and goal setting of Michael Mount Waldorf School and work around the integrity of the College of Teachers. Concepts which Mr. Tagar helped bring to fruition some five years ago, are still in place and working well in our School and Market.

Mr. Tagar helped facilitate in various conflict resolution situations at Michael Mount. We will be forever in his debt in this regard and cannot recommend him highly enough.

Mr. Tagar would be an enormous asset to any organization that seeks to use his professional services; particularly I would recommend him to work in the Waldorf Schooling environment.

Should any further information be required, please do not hesitate to contact the writer.