Ian Gillespie

Som registrovaný klinický psychológ a už viac ako 10 rokov pôsobím v Kapskom Meste. Pôsobil som aj ako člen Rady Psychologickej spoločnosti Južnej Afriky vo funkcii predsedu jej divízie psychológie zdravia a športu. Vo svojej predchádzajúcej kariére som bol predsedom a výkonným riaditeľom jednej zo spoločností skupiny BP.

Ako predseda COCHASA a člen jej národnej exekutívy od jej založenia som mal plnú príležitosť sledovať príchod mnohých nových spôsobov liečenia a terapie do Južnej Afriky a ich rozvoj do plne uznávaných profesií. Vo svetle mojich skúseností je môj názor na Psychofonetiku, ktorú vypracoval pán Tagar, taký, že ponúka cenný príspevok k množstvu liečebných modalít dostupných juhoafrickej verejnosti. Pán Tagar je výnimočná osobnosť v každom zmysle slova a vychádzajúc zo svojho rozsiahleho vzdelania a školenia v spoločenských vedách a umení sa Psychofonetika stala oblasťou, ktorá sa neustále rozširuje na medzinárodnej úrovni. Zahŕňa formu poradenstva a terapie zahŕňajúcu používanie zmyslov, gest, zvukov a vizualizácie na podporu emocionálneho liečenia. Zatiaľ čo tieto techniky často používajú psychoterapeuti, duchovné princípy Psychofonetiky (ako ich praktizuje a učí pán Tagar) hlboko rezonujú s tradičnými africkými praktikami obzvlášť účinným spôsobom, ktorý sa podstatne líši od normatívnych západných praktík.

Množstvo publikácií a prezentácií pod menom pána Tagara je svedectvom jeho medzinárodne profesionálne uznávaných odborných znalostí a ja bez váhania vyjadrím svoj názor, že pán Tagar má výnimočné schopnosti v oblasti osobnostného rozvoja, výkonného a organizačného koučingu s využitím Psychofonetiky. Osobne som bol svedkom klinickej práce pána Tagara demonštrovanej na klientoch v Kapskom Meste a zistil som, že ukazuje rýchly a efektívny prínos. Zúčastnil som sa tiež ako súčasť záverečnej skúšky na promócii popredného lekára, ktorý ukončil trojročný odborný kurz Psychofonetiky, ktorý ponúkal pán Tagar. Za najpresvedčivejšie považujem prezentáciu prípadu na komplikovanú psychosomatickú tému a silnú demonštráciu schopností pána Tagara ako vývojára metodológie, učiteľa, školiteľa a supervízora v tejto oblasti.

Využívam túto príležitosť, aby som mu zaželal veľa úspechov v jeho ďalšej činnosti.

Ian Gillespie

I am a registered clinical psychologist and have been practicing in Cape Town for more than 10 years. I have also served as a member of the Council of the Psychological Society of South Africa in the capacity of Chair of its Division of Health and Sport Psychology. In my previous career I was Chair and Managing Director of one of the BP Group of Companies.

As Chair of COCHASA and a member of its national executive since its foundation, I have had full opportunity to observe the arrival in South Africa of a number of new modalities of healing and therapy and of their development into fully acknowledged professions. In the light of my experience, my view of Psychophonetics, which has been developed by Mr Tagar, is that it offers a valuable contribution to the range of healing modalities available to the South African public. Mr Tagar is an exceptional individual in every sense of the word and building on his extensive education and training in social sciences and the arts, Psychophonetics has become a field which continues to expand internationally. It comprises a form of counselling and therapy involving the use of sense, gesture, sounds and visualisation to promote emotional healing. While these techniques are frequently used by psychotherapists, the spiritual principles of Psychophonetics (as practised and taught by Mr Tagar) resonate deeply with traditional African practices in a particularly effective manner that is substantially different to normative Western practices.

The wealth of publications and presentations under Mr Tagar’s name is testimony to his internationally professionally recognised expertise and I have no hesitation in expressing my opinion that Mr Tagar possesses exceptional skills in the field of personal development, executive and organisational coaching using Psychophonetics. I have personally witnessed Mr Tagar’s clinical work demonstrated on clients in Cape Town and found it showing speedy and effective benefit. I have also attended as part of a final examination panel for the graduation of a leading medical practitioner who has completed the three-year professional course in Psychophonetics offered by Mr Tagar. I found the case presentation on a complicated psycho-somatic topic most convincing, and a powerful demonstration of Mr Tagar’s ability as a methodology developer, teacher, trainer and supervisor in this field.

I take this opportunity of wishing him every success in his future endeavors.

Ian Gillespie